Tatyana Gubin


Name: Tatyana Gubin
Position: Art Staff
Graduation Year: 2013


Images (5)


Photo: sad track runner

By Tatyana Gubin | Feb. 2, 2012, midnight | In ‎Latest »

Photo: swimmer graphic

By Tatyana Gubin | Feb. 2, 2012, midnight | In ‎Latest »

Photo: Energy Art 1

By Tatyana Gubin | Nov. 10, 2011, midnight | In ‎Latest »

Photo: energy art 2

By Tatyana Gubin | Nov. 10, 2011, midnight | In ‎Latest »

Photo: Gamer art

By Tatyana Gubin | Oct. 28, 2011, midnight | In ‎Latest »